Přehled navržených hlasování

1.    Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2009/2010 uvedenou v odstavci 6 tohoto dokumentu? Neměl by váš klub případně zájem o uspořádání turnaje 21.11.2009?

2.    Bude mít váš klub zájem o účast na MS klubů pořádaném pravděpodobně v Liberci?

3.    Rozpočet ČASG.

a)   Souhlasíte s  rozpočtem Asociace navrženým v odstavci 10 tohoto dokumentu?

b)   Jak byste řešili dotaci pro reprezentaci pro ME 2010? Souhlasili byste se snížením startovného na turnajích Českého poháru na úkor vyplácení dotace reprezentaci jak je navrženo v bodě 13.9?

4.    Bod 13.1. Souhlasíte se snížením startovného na turnajích Českého poháru pro hráče mladší 15 let na polovinu plné výše?

5.    Bod 13.2. Souhlasíte se zavedením dvoubodového systému na turnajích pořádaných Asociací?

6.    Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Michalem Hvižděm a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

7.    Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Petrem Tmějem a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

8.    Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Michala Hviždě a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

9.    Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Petra Tměje a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

10. Bod 13.4. Souhlasíte s úpravou Organizačního řádu o formulaci dovolující reprezentovat ČR pouze členům Asociace?

11. Bod 13.5. Souhlasíte s uvedenou změnou Organizačního řádu – tedy s tím, že výbor Asociace jmenuje vedoucího reprezentace a s výčtem jeho povinností a pravomocí?

12. Bod 13.6. Souhlasíte s uvedenou změnou Turnajového pořádku omezující zůstatky klubových účtů převáděné do dalších sezón?

13. Bod 13.7. Souhlasíte s vyloučením Michala Hviždě z České asociace Stiga Game, o.s.?

14. Bod 13.8. Souhlasíte s vyloučením Leoše Hviždě staršího z České asociace Stiga Game, o.s.?

15. Body 13.10. a 13.12. a 13.17. Jaký je váš názor na internetovou diskuzi Asociace, která je nyní otevřená všem členům Asociace, kteří o přístup projeví zájem?

a)    Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace.

b)    Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace, ale navíc zřídit další diskuzi pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

c)    Zrušit diskuzi přístupnou všem členům Asociace a nahradit jí diskuzí pouze pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

d)    Internetovou diskuzi zrušit a komunikace mezi výborem a kluby by probíhala jen pomocí mailů.

16. Bod 13.11. Souhlasíte se vznikem Unie rozhodčích stolního hokeje Stiga? Pokud ano, můžete rovnou uvést zástupce svého klubu, který by se v případě schválení návrhu stal členem unie – musí jít o hráče znalého pravidel a pravidelně se účastnícího turnajů ČP.

17. Bod 13.13. Souhlasíte se změnou podmínek pro účast na MR veteránů, kdy rozhodujícím kritériem by napříště nebylo datum narození, ale pouze ročník?

18. Bod 13.14. Souhlasíte s vyzkoušením navrženého hracího systému s názvem Revoluce 2009 na turnaji Českého poháru v Litomyšli 20. února 2010?

19. Bod 13.15. Souhlasíte s pořádáním nominačních turnajů pro ženy, juniory a veterány namísto současného počítání nominačních tabulek na základě výsledků turnajů Českého poháru? Pokud souhlasíte, pak uveďte kolik nominačních turnajů by se dle vašeho názoru mělo konat.

20. Bod 13.16. Souhlasíte se zúžením play-off ve finálové skupině A na turnajích Českého poháru jen pro osm hráčů?

21. Bod 13.18. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace znamenající zákaz ohlášení hostování mimo přestupní období?

22. Bod 13.19. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace, která na rok zakáže účast na turnajích těm hráčům, kteří odejdou z klubu a neobdrží klubový souhlas?

23. Bod 13.20. Účast cizinců na mistrovství České republiky.

a)    Souhlasíte s uzavřením MR jednotlivců? Na MR by se tak nominovalo 44 nejlepších občanů ČR z pořadí Českého poháru.

b)    Souhlasíte s uzavřením MR žen, juniorů a veteránů?

c)    Souhlasíte se zákazem startu zahraničním hráčům v družstvech, ve kterých hraje alespoň jeden občan ČR, v MR družstev?

d)    Souhlasíte se zákazem startu zahraničním týmům (tedy týmů, kde na soupisce nebude ani jeden občan ČR) v MR družstev?

 

Přehled hlasování jednotlivých klubů

1.THC Pardubice

1. Ano / Snad ano, ale jen v nouzi nejvyšší, tedy pokud nebude jiný zájemce

2. Ano

3. Ano + Ano

4. Ano

5. Ano

6. Ano

7. Ano

8. Ano

9. Ano

Petr Tměj - podmínečné vyloučení na 1 ČP s odkladem na 3 ČP - první trest, jedna série

Michal Hvižď - vyloučení na 1 ČP - jedna série, ale opakovaný prohřešek proti sportovnímu chování

Láďa Tměj - vyloučení na 1 ČP - první trest, ale dvě série

10. Ano

11. Ano

12. Ano

13. Ano

14. Ne. Nicméně "Ne" platí jen v tom případě, že Leoš Hvižď st. podepíše stejné prohlášení, které musel podepsat Miro Ramšak před Czech Open 2008 (mimo jiné deklarace, že podepsaná osoba nehlásá národností zášť - citace z Trestního zákona ČR). Také by se musel omluvit zahraničním hráčům, kteří se účastnili MR 2009. Pokud toto splní, pak mu budiž dána šance, aby z Asociace nebyl vyloučen. O jiném trestu za skutky spácháné během MR 2009 pak nechť rozhodne výbor.

15. a)

16. Ano

17. Ano

18. Ne

19. Ne

Návrh na změnu určování nominace v kategorii veteránů

 

Tabulka veteránů z každého turnaje by se stanovila následujícím způsobem po odehrání finálových skupin (tedy před play-off v každé skupině):

- vzájemné výsledky zápasů všech veteránů z každé finálové skupiny (tedy ze skupin A, B, C, D, ...) se vloží do samostatné tabulky,

- z této minitabulky vzájemných zápasů se spočítá pořadí veteránů,

- pořadí veteránů z turnaje bude určeno jen z výše uvedených minitabulek. Samozřejmě takovým způsobem, že nejlepší budou z minitabulky pro skupinu A, další ze skupiny B, atd.

 

Nebudou se tedy hrát žádné zápasy navíc a pořadí veteránů nebudou tolik ovlivňovat výsledky s "neveterány". Celková Nominační tabulka by se pak počítala ze součtu umístění (získaného pomocí výše uvedených minitabulek) z nejlepších sedmi turnajů ČP.

 

O stejném systému lze uvažovat i pro nominaci juniorů a žen.

20. Ano

21. Ne

22. Ne

23. všechno Ne

 

BSE České Budějovice

1.ANO

2.ANO

3.a) ANO, viz Pozn.

  b) ponechat dotaci všem reprezentantům 

Pozn: navrhujeme, aby nový výbor zvážil možnost vypsat takovou příští letní valnou hromadu, na níž budou fyzicky přítomni zástupci klubů a aby těmto zástupcům proplatil (požádají-li o to) cestovní náklady. Myslíme si, že v případě komplexnějších problémů a otázek je mnohem pružnější a efektivnější upravovat jednotlivé navržené varianty hlasování a diskutovat o nich osobně, nikoli přes internet. Rozhodnutí předkládáme VH jen ke zvážení, myslíme si, že volba způsobu konání VH je plně v kompetenci výboru asociace.  

4.ANO

5.ANO

6.ANO

7.ANO

8. ANO Láďa i Michal by měli v souladu s návrhem Tomáše Behra 5 minut před
začátkem turnajů (každý 3x) provést "osvětu" a zapojit se tak do potírání
nechaných výsledků.

9. ANO nepodmínečný zákaz startu na 3 turnajích ČP

10.ANO

11.ANO

12.ANO

13.ANO

14.ANO

15.e :-) pasivní a aktivní účast na diskuzi (čtení / přispívání), tj.

zástupci klubů a výbor mohou číst i přispívat, ostatní pouze číst -

navrhujeme doplňující hlasování s touto variantou (je-li technicky možná)

16.NE

17.ANO

18.NE

19.NE

20.ANO

21.NE

22.NE

23. Rozhodně přejmenovat MR na Mezinárodní mistrovství České republiky

  a NE

  b NE

  c NE, dovedli bychom si ale představit omezení max. počtu zahr. hráčů, nejspíš 2

  na družstvo - navrhujeme doplňující hlasování s touto variantou

  d NE

E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje

klub nehlasoval

Gladiators Plzeň

1.       Souhlasíme s předloženou termínovou listinou Českého poháru 2009/2010. Kromě MR 2009 chceme pořádat Český pohár 20.2.2010, a to je pro nás dost.

2.       Máme zájem o účast na MS klubů pořádaném pravděpodobně v Liberci.

3.       a) Souhlasíme s navrženým rozpočtem pro sezónu 2009/2010 s vědomím, že ještě dojde k úpravě na výdajové straně podle hlasování této valné hromady.

b) Nesouhlasíme se snížením startovného na turnajích Českého poháru na úkor vyplácení dotace reprezentaci. Asociace by měla reprezentaci podporovat a udělit pro ME ve Švédsku každému dotaci ve výši 2000,- Kč. Pro účast na Českém poháru je důležitější místo konání a z něho vyplývající cestovní náklady a časové nároky. Motivací pro přilákání více hráčů by mohlo být zvýšení podpory klubům za umístění jejich hráčů mezi nejlepšími 44 hráči ČP s tím, že by z této podpory mohly být hrazeny i náklady na dopravu na ČP.

4.       Nesouhlasíme se snížením startovného na turnajích Českého poháru pro hráče mladší 15 let na polovinu plné výše. Opět by bylo lepší zvýšení podpory klubům, které mladé hráče přivedou na ČP a bylo by pak na nich, jak s podporou naloží.

5.       Souhlasíme se zavedením dvoubodového systému na turnajích pořádaných Asociací. Sníží to vliv nechaného vítězství.

6.       Výsledky mezi Michalem Hvižděm a Ladislavem Tmějem  jsou dle našeho názoru dohodnuté.

7.       Výsledky mezi Petrem Tmějem a Ladislavem Tmějem jsou dle našeho názoru dohodnuté.

8.       Souhlasíme s potrestáním Michala Hviždě a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů. Navrhujeme podmínečné vyloučení na 1 rok.

9.       Souhlasíme s potrestáním Petra Tměje a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů. Navrhujeme podmínečné vyloučení na 1 rok.

10.   Souhlasíme s úpravou Organizačního řádu o formulaci dovolující reprezentovat ČR pouze členům Asociace.

11.   Souhlasíme, aby výbor Asociace pro každou reprezentační akci jmenoval vedoucího reprezentace s výčtem jeho povinností a pravomocí.

12.   Souhlasíme, aby do další sezóny bylo převáděno na klubovém účtu vždy nejvýše 500,- Kč. Kluby by měly podporu klubům čerpat průběžně.

13.   Souhlasíme s vyloučením Michala Hviždě z ČASG, přestože přijdeme o velmi kvalitního hráče pro reprezentaci. Jeho chování ale reprezentativní není a tím se sám vyloučil.

14.   Souhlasíme s vyloučením Leoše Hviždě staršího z ČASG pro jeho chování nerespektující vůli
a rozhodnutí valné hromady, když své názory prosazoval velmi hrubým způsobem na místě, které k tomu není určené.

15.   Internetová diskuze neplní svůj účel.

a)      Nenechat diskuzi nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace. Internetovou diskuzi zrušit.

b)      Nenechat diskuzi nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace, ani nezřizovat další diskuzi. Internetovou diskuzi zrušit.

c)       Nenahrazovat diskuzi. Internetovou diskuzi zrušit.

d)      Souhlasíme se zrušením internetové diskuze a nahrazením komunikace mezi výborem a kluby pomocí mailů.

16.    Souhlasíme se vznikem Unie rozhodčích stolního hokeje Stiga. Po odsouhlasení pak svého zástupce nahlásíme.

17.   Nesouhlasíme se změnou podmínek pro účast na MR veteránů, kdy rozhoduje datum narození, aby v den konání MR bylo hráči skutečně alespoň 40 let. Po změně by byla posunuta hranice na 39 let! Nejde o sjednocení systému s juniory. U nich dané pravidlo neumožňuje, aby také někdo z nich mohl hrát ještě v 19 letech.

 

18.   Nesouhlasíme s vyzkoušením hracího systému Revoluce 2009 na žádném turnaji ČP, neboť:

Je smutné, že předložený návrh obsahuje ultimátum. Takto se jednat nedá, aby bylo po mém nebo počítejte se sankcí. Tomuto nešvaru musíme také zabránit. Jsme připraveni dne 20.2.2010 uspořádat turnaj ČP sami.

19.   Nesouhlasíme s pořádáním jiných nominačních turnajů namísto turnajů ČP. Přestávky turnajů ČP k tomu nelze použít a MR je příliš blízko MS/ME. Turnaje ČP jsou ideální volbou a nominovaní hráči svými výsledky v reprezentaci dokazují správnost výběru.

20.   Souhlasíme se zúžením play-off ve finálové skupině A na turnajích ČP jen pro 8 hráčů. Je to sice pro nechávání zápasů nedostatečné, ale z předložených návrhů zatím nejúčinnější. Hráči kolem 10. místa nebudou moci zápas slabšímu hráči darovat, pokud se budou chtít do osmičky dostat. Nejlepších pěti hráčů se to ale týkat nebude. Toto by se muselo dopracovat a ještě více posílit váhu pořadí před play-off, v němž provinilí hráči ztrátu nechaných zápasů dohání!!!

21.   Nesouhlasíme se změnou Přestupního řádu Asociace znamenající zákaz ohlášení hostování mimo přestupní období. Mohlo by to znamenat další pokles počtu družstev na MR. Soutěž klubů a soutěž družstev nemusí být obsazena stejnými hráči.

22.   Nesouhlasíme se změnou Přestupního řádu Asociace, která na rok zakáže účast na turnajích těm hráčům, kteří odejdou z klubu a neobdrží souhlas. Jsme pro hráčské smlouvy, které by popisovaly nejen povinnosti hráčů, ale také klubů. Při nedodržení smlouvy ze strany klubu by pak byl odchod mezi volné hráče nebo přestup do jiného klubu možný s právem okamžitého startu na turnajích. Pokud by smlouvu nedodržel pouze hráč, nemohl by startovat.

23.   a) Nesouhlasíme s uzavřením MR jednotlivců. Pokud se cizinec umístí mezi 44 nejlepšími z pořadí ČP, ať  MR jednotlivců hraje. Ať má zachovanou motivaci se účastnit turnajů ČP.

b) Souhlasíme s uzavřením MR žen, juniorů a veteránů, když nejde o soutěže, které by vzešly z pořadí ČP.

c) Nesouhlasíme se zákazem startu zahraničním hráčům v MR družstev.

d) Nesouhlasíme se zákazem startu zahraničním týmům v MR družstev. 

 

Hockey Club Stiga Žabka Praha

1 - s termínovou listinou sohlasíme a o uspořádání ČP 21. 11. zájem nemáme

2 - náš klub samozřejmě bude mít zájem zúčastnit se této soutěže

3 - a - souhlasíme

      b - nesouhlasíme

4 - ne nemá cenu snižovat již tak nízké startovné

5 - ano

6 - ano

7 - ano

8,9 - ano, trest ať určí nový výbor

10 - ano

11 - ano

12 - ano

13 - s vyloučením nesouhlasíme, navrhujeme zakázat Michalovi start na všech

turnajích pořádaných a spolupořádaných českou Asociací. Po vyloučení z

Asociace by mohl Michal hrát na všech turnajích, proto navrhujeme toto

řešení.

14 - s vyloučením souhlasíme a navrhujeme zakázat Leošovi start na všech

turnajích pořádaných a spolupořádaných českou Asociací. Po vyloučení z

Asociace by mohl Leoš hrát na všech turnajích, proto navrhujeme toto řešení.

15- d

16 - ano, Zdeněk Matoušek ml.

17 - ano

18 - ne!!!!!!!!!!!!!!

19 - ne, to zde bylo už v ženské kategorii a neosvědčilo se to

20 - ne

21 - ano

22 - ano

23 - a b c- ano

        d - ne

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

1) ano

2) ano - Jedno družstvo

3) a)  ano

3) b)  Dotaci snížit pokud bude muset asociace kupovat nové hokeje sama

4) ano  -   Lze to zkusit třeba jen na tuto sezonu. Třeba je to bude motivovat.

5) ano

6) nevím   -  I pokud budou tak to jen těžko dokazovat, je to opravdu jen o přístupu každého jednotlivce

7) viz b.6

8) ---

9) ---

10) ano

11) ano

12) ano

13) ne  -  Vyloučení je opravdu až tím posledním kriteriem. Lze zamezit Michalovi přístup do diskuze nebo jeho výroky by měl právo prezident likvidovat v rozporu se zákonem diskuze (slušnost, úcta aj.) Michalovi lze doporučit jeho vyrovnání se z vlastním egoismem !

14) ne  -   Vyloučení je opět tím posledním.  Navrhuji aby se Leoš za své výroky veřejně omluvil, neboť jde o velice závažné záležitosti, které bohužel nemají dobrý vliv na nikoho, zejména pak mládež. Leošovi doporučuji aby pro svoje prosazování změn v pravidlech asociace použil inteligentnějších forem jak dosahovat změn. Ono neuškodí když se zamyslí nad svým projevem vyjádření.

15) souhlas s bodem "B"  nechat stávající diskuzi kvůli rychlé informovanosti všech členů asociace a zřídit novou diskuzi jen pro členy výborů a   zástupců klubů kvůli důležitým záležitostem 

16) ano  -  Není to špatný nápad. Za náš klub je vhodný kandidát Tomáš Behr pokud bude souhlasit.

17) ne   -   Nechat stávající stav. Myslím že o žádnou diskriminaci nejde. Alespoň budou ty borci déle mladší !

18) spíše ne -   Měnit hrací systém celé soutěže byť se to týká jednoho turnaje není moc dobré. Někdo by to mohl napadnou jako neporovnatelné ! Nelze měnit systém v průběhu soutěže !

19)  spíše ne  -  Již tu něco podobného bylo. Navíc to bude časově a organizačně náročnější

20) ne  -   Nechat stávající stav

21) ---

22) nesouhlas   -   Nelze někomu zakazovat hrát. Jde o to lépe vše řešit interně vně svého vlastního o.s. 

23) účast cizinců na MR není na závadu. Jen by měli být členy o.s. za které hrají a neměli by převyšovat počet hráčů s českým občanstvím v týmu !

 

SHC Votroci Hradec Králové o.s.

1)      O pořádaní turnaje neuvažujeme ani do budoucna. Souhlasíme, až na výhradu ohledně Litomyšle nelíbí se nám že klub Benátky dává ultimáta

2)       Zřejmě ne.

3)      a) souhlasíme

b) současný systém je z našeho hlediska přijatelný.

4)      ano, snížení je ta správná cesta.

5)      ano

6)      ano

7)      ano

8)      ano

9)                  ano  –  8+9 tito hráči jsou jádrem celého vzniklého problému. Ohledně potrestání je to velmi složité ale myslíme si že je zapotřebí zamezit tomuto trendu a proto udělit 1 roční stop na turnajích Českého poháru.

10)              Ano

11)              Ano

12)              Ne

13)              Ne

14)              Ano

15)              B) Ještě by mohla byt další varianta a to že diskuze bude přístupná všem ale zasahovat do ni budou moci jen zástupci klubů tedy 1 zástupce každého klubu.

16)               ano souhlasíme. Za hradecký klub Tomáš Lahučký nebo Radek Matouš. Rozhodnuti kdo přesně rozhodneme po skončení valné hromady s výsledkem jestli tento návrh projde.

17)              Ano

18)              Ne

19)              Ne

20)              Ne

21)              Ne

22)              Ne

23)               

a)   ne

b)       ne

c)       ano

d)      ne

 

Stiga Big Band Praha o.s.

1.Ano
2. Ano

3. a) Ano

3. b) Ne

4. Ano

5. Ne

6. Ano

7. Ano

8. Ne

9. Ne

10. Ano

11. Ano

12. Ano

13. Ano

14. Ano

15. b)

               Dále navrhuje vytvoření souboru pravidel chováni na diskusi a na základě toho umožnit odpovědným moderátorům diskuse příspěvky mazat nebo případně odpojit od diskuse. Je přece na  provozovateli diskuse zda chce, aby se na „jeho“ serveru objevoval obsah, který je vulgární nebo dokonce urážející jiné osoby. Musíme si uvědomit, že na diskusi mají právo přistupovat i osobo mladší 15 let.

16. Ano

17. Ano

18. Ne

19. Ne

20. Ano

21. Ano

22. Ano

23.

   a) Ano

   b) Ano

   c) Ano

   d) Ano

I když je zde jednoznačně uvedené „ANO“,bylo by jistě přínosné , aby výbor měl právo udělit divokou kartu v kategorii družstev  a to bez ohledu na státní příslušnost všech hráčů, kterým byla udělena.

 

Stiga Hockey Club Cheb

1.    ANO / NE

2.    ANO

3.    a) ANO                b) NE

4.    ANO

5.    NE

6.    bez vyjádření

7.    bez vyjádření

8.    bez vyjádření

9.    bez vyjádření

10.  ANO

11.  ANO

12.  NE          Ponechat zůstatky po dobu max. 3 sezón, při 4. sezóně škrtnout zisk z 1. sezóny atd.

13.          ANO      Na dobu určitou např. dobu 1 roku (1 sezóny) pozastavení činnosti – nemožnost startovat na ČP a MR + znemožnit přístup do diskuse Asociace. Jedná se o opakované porušení pravidel.

14.          NE          Podmíněně na dobu 1 roku (1 sezóny) pozastavení činnosti s odkladem na 2 roky (2 sezóny). Jedná se o první porušení pravidel.

15.          a) ANO                 b) NE                    c) NE                     d) NE

                K bodu 15a. Každý by měl v diskusi vystupovat pod svým skutečným jménem (myšleno přihlašovací jméno; ať se každý podepíše jak chce). Přezdívky si např. náš klub není schopen spojit s konkrétní osobou.

16.          ANO (Jiří Vácha)

17.          ANO      Sjednocení podmínek pro start juniorů a veteránů.

18.          NE

19.          ANO      Čtyři (počítat 3 nejlepší)

20.          NE

21.          ANO

22.          NE          Zákaz vztáhnout pouze na MR. Na turnajích ČP účast umožnit, ale nepočítat body do soutěže družstev pro nový klub, kam hráč proti vůli přestoupil.

23.          a) ANO                 b) ANO                c) ANO                 d) ANO

Stiga HC Benátky

1.    ANO

Neměl by váš klub případně zájem o uspořádání turnaje 21.11.2009? NE

(Pouze v případě, že by se i na tomto turnaji zkoušel systém Revoluce 2009, bychom turnaj s radostí a se ctí uspořádali!)

2. ANO

3.

a) ANO

b) Navrhujeme startovné pro hráče starší 15-ti let zachovat v dosavadní výši a zachovat i dosavadní systém a výši dotace pro reprezentaci.

4. ANO

5. NE

(Přestože by se jednalo o sjednocení pravidla se světem, v tomto případě to rozhodně považujeme za krok zpět, protože by to vedlo ke spoustě remíz a postávání nad hokeji za nerozhodného stavu třeba od půlky zápasu.)

6. ANO

7.    ANO

8.  ANO; stop pro 1.-3. turnaj ČP sezóny 2009-10

9. ANO; stop pro 1.-3. turnaj ČP sezóny 2009-10

(To by v konečném důsledku pro L.Tměje znamenalo stop na 1.-6.turnaj sezóny. Očekáváme však od všech tří potrefených odvolání, dlouhé tahanice, zmatky kvůli neprokazatelnosti „zjevných“ faktů a vůbec zhoršení atmosféry na turnajích. Jestli to Asociaci stojí za to - při zachování herního systému, který k podobným praktikám přímo svádí - pak do toho!)

10.  ANO

11. ANO

12. ANO

(Požadavky na materiál budeme Z.Matouškovi st. event. jiné příslušné osobě předávat písemně proti podpisu s požadavkem/dohodou, na kterém turnaji si chceme materiál vyzvednout.)

13.  ANO

14.  NE

(Každý může udělat chybu a tento incident považujeme ze strany provinilce za ojedinělý.)

15 b)

16. ANO - nemáme však vhodného kandidáta.

17. ANO

(Souhlasíme v zájmu sjednocení praxe se zahraničím. Přesto se domníváme, že lepší by bylo, kdyby v těchto kategoriích hráli pouze hráči, kteří věkové kritérium splňují k datu konání turnaje.)

18. ANO

(Zejména v případě, že projde bod 13.16., bude Revoluce 2009 výrazně pozitivním krokem vpřed. Problém posledního hráče, který se nevejde do žádné osmičky, jsme na LP vyřešili tím, že posledních 9 hráčů bylo rozděleno na čtyřku, která hrála play-off na 4 vítězné zápasy místo 3 a pětici, která hrála skupinu na dohodnutý počet kol. Revoluce 2009 navíc umožňuje po důkladné debatě zvolit určitá řešení, která budou většině nejlépe vyhovovat. Použití WR nemůže nikdy škodit, protože "happy days" má každý hráč a tak není nikdo zvýhodněn.)

19.  NE

(Přestože to byl návrh J.P., jsme proti, pokud bude minimalizováno ovlivnění výsledků necháváním zápasů. Změnu herního systému považujeme za naprosto nezbytnou a zásadní podmínku zlepšení klimatu na turnajích Asociace!)

20. ANO

21.  ANO

(Případně nečekané problémy řeší článek 7 Přestupního řádu Asociace.)

22.  NE

(Hráčská smlouva může být dobrý nápad.)

23.

a) ANO

b) ANO

(Pokud by v těchto kategoriích byla povolena účast cizinců, pak jen formou Open turnaje – viz d) – s tím, že poháry za 1.-3.místo v MR by přebírali jen občané ČR.)

c) NE

(Pokud má klub ve svých řadách členy ze zahraničí, kteří se jeho členy – přestupem či hostováním - stali řádným způsobem a splnili tak zejména podmínky Přestupního řádu Asociace ve vztahu k účasti v družstvu na MR, pak nelze mít nic proti. Pokud by ovšem startoval na MR jakýsi slepenec hráčů bez klubové příslušnosti, pak jsme zásadně proti bez ohledu na to, kolik by v něm bylo hráčů té které národnosti nebo státní příslušnosti.)

d) ANO

(Pokud nebude alespoň sobotní program MR – soutěž družstev – prohlášen za Open a nebude takto zveřejněn i v rámci celoroční termínovky ITHF s podmínkami účasti pro kterýkoliv světový klub - s tím, že poháry za 1.-3.místo v MR by přebíraly jen týmy českých klubů, pak jsme proti startu zahraničních týmů, byť by byly složeny výhradně z Čechů nebo občanů ČR.)

 

Závěrem žádáme, aby hlasováním bylo rozhodnuto o eventuálním používání WR pro nasazování v turnajích ČP, protože loni dopadlo hlasování nerozhodně a výbor na tento nedostatek „rád zapomněl“, ač mělo v Kamenném Újezdci proběhnout hlasování.

 

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

1.    ANO / NEMĚL

2.    NE

3.     

a)   ANO

b)   NE

4.    ANO

5.    ANO

6.    ANO

7.    ANO

8.    ANO – udělením důtky

9.    ANO – udělením důtky

10. ANO

11. ANO

12. ANO

13. ANO

14. ANO

15. C)

16. ANO

17. ANO

18. NE

19. NE – navrhujeme jiné počítání nominačních tabulek (např. porovnat 3 nejlepší výsledky daných hráčů v sezoně)

20. ANO

21. ANO

22. NE

23.  

a)    ANO

b)    ANO

c)    ANO

d)    ANO

 

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

1. ANO SOUHLASÍME, POŘÁDAT NEBUDEME

2. ANO

3. A) ANO

   B) NECHAT STÁVAJÍCÍ

4. NE

5. ANO

6. ZDRŽENO

7. ZDRŽENO

8. ZDRŽENO

9. ZDRŽENO

10. ANO

11. NE

12. ANO

13. NE

14. NE

15. ZDRŽENO

16. ZDRŽENO

17. ANO

18. NE

19. NE

20. NE

21. ANO

22. ANO

23. A) NE

    B) ANO

    C) ANO

    D) NE, POKUD TÝM BUDE SLOŽEN Z OBČANŮ STEJNÉ ZEMĚ

Table Hockey Club Stiga Svitavy 93

1.    ANO, my o turnaj zájem nemáme.

2.    ANO

3.     

a)   ANO

b)   ANO, preferujeme snížení startovného na turnajích ČP na úkor vyplácení dotací

4.    ANO

5.    NE

6.    ANO

7.    ANO

8.    ANO, 3 Turnaje STOP

9.    ANO, 3 Turnaje STOP

10. ANO

11. ANO

12. ANO

13. ANO

14. ANO

15.  

a)    Zároveň však zakázat přístup některým lidem, kteří se opakovaně vyjadřují nevybíravým způsobem o ostatních, resp. jejichž příspěvky nejsou věcné a netýkají se  diskutovaných problémů.

16. ANO, za náš klub Michal Zunka.

17. ANO

18. NE

19. NE

20. ANO

21. ANO

22. ANO

23.  

e)    NE

f)    NE

g)    NE

h)    NE

 

THC Stiga Elites

1.       1a) Jak je psáno, jde pouze o návrh termínové listiny, ale některým členům našeho klubu nepřijde dobré pořádat 2 turnaje v Praze - Satalicích na stejném místě (i když úroveň pořadatelská i hráčská je na vysoké úrovni). Raději by si přáli 10 turnajů na různých místech v republice. Obavy máme pouze co se týče účasti turnaje v Třinci, kam pravidelně jezdí nízký počet hráčů a není zřejmě o tento          turnaj zájem. (Letos 47, loni 46 hráčů). Navrhujeme turnaj v Třinci přesunout         hned na úvod seriálu ČP a doufáme, že po více jak tříměsíční pauze budou hráči zúčastňující se turnajů nažhaveni a do Třince si cestu najdou.

         1b) O Turnaj ČP v termínu 21. 11. 2009 má klub zájem, návrh na jeho         uspořádání už bratři Tmějové podali, ale v termínové listině se neobjevil (?).           Chtěli bychom turnaj uspořádat opět jako v loňské sezoně, a to v Pohodlí u      Litomyšle.

2.       Jako pořadatelé samozřejmě na turnaji chybět nebudeme a doufáme, že nebudeme chybět ani jako klub (i když v momentální situaci to vypadá, že po všech trestech, možná i vyloučení některých hráčů, nebudeme mít dostatek hráčů v klubu na sestavení družstva ;-) ).

3.       a) Souhlasíme s rozpočtem Asociace navrženým v odstavci 10 tohoto dokumentu.

b) Dotaci reprezentantům bychom nesnižovali, startovné na turnajích ČP bychom ponechali nebo naopak ještě zvýšili ze 150,- na 200,- Kč ( vyjma juniorů a nováčků). Podívejme se na startovné v jiných zemích světa, u nás je stále nejlevnější.

4.       Souhlasíme se snížením např. na 50,- Kč i v případě, že by se startovné pro ostatní hráče zvýšilo na 200,- Kč.

5.       Ano, souhlasíme.

6.       Ne

7. Ne

8.       Ne

9.       Ne

         Vyjádření se k bodům 6 - 9 starému i současnému výboru Stiga hokeje :

           Výše uvedené body přesahují rámec únosnosti, etiky a jsou úmyslně a cíleně vedeny proti hráčům našemu klubu. Toto již přesahuje možnou míru pochopitelnosti a je potřeba okamžitě tuto otázku řešit na mimořádné valné hromadě Asociace.

Již  v minulém roce se hovořilo, že se tato jednostranná napadání jednotlivců, kteří se v tu chvíli nemohou objektivně bránit, nebudou šířit pomocí internetové sítě.

Z těchto důvodu žádáme návrat do starých slušnějších časů, kdy se sešli zástupci jednotlivých klubů a vše si vyjasnili a vyříkali během jednoho dopoledne v Praze či v Příbrami.   Tyto cílené otázky, kde se vůbec neřeší, zda-li je to pravda, či nikoliv, kde absolutně není prostor pro obranu, kde se vůbec nepřipouští, že může vyhrát "slabší" hráč, ale rovnou se obviňuje že je výsledek předem dohodnutý ( což prostě není jasné NIKDY,to je jako kdyby Boleslav v extralize nemohla porazit Slavii v O2 aréně ) a otázka zní JEN potrestat čí nikoliv, tak takových otázek se nehodláme v budoucnu zúčastňovat, ať už se jedná o jakýkoliv klub. Je dále zajímavé, že se do otázek tohoto typu dostal pouze náš klub a jiné "podivné" výsledky jiných jakoby prakticky neexistovaly.

Na poslední valné hromadě se "udělala tlustá čára za minulostí", bylo dohodnuto, že se budeme nadále zabývat současností a budoucností STIGA hokeje v České republice a po měsíci se opět zabýváme lety 2004-2007.

Pokud budete nadále takto postupovat, tak všichni nejlepší hráči zmizí ze Stiga hokeje. Pokud je cílem nejlepší hráče ze Stiga hokeje "vypíchat" a nahradit reprezentanty někým jiným, tak jen tak dál..……….

Z VÝŠE UVEDENÉHO NAVRHUJEME NEHLASOVAT PO INTERNETU, ALE USPOŘÁDAT "ŽIVOU" VALNOU HROMADU.        

10. Nesouhlasíme

11. Navrhujeme, aby vedoucí reprezentace nebyl současně i hráčem.

12. Ano, souhlasíme

13. Nesouhlasíme

14. Nesouhlasíme

15. Jsme pro bod a) - diskuzi nechat nezměněnou a ponechat přístupnou všem        členům Asociace

16. Ano, souhlasíme - funkci z našeho klubu by rád zastával Jakub Sládek

17. Ano, souhlasíme

18. Ne, jsme zásadně proti! (Jindrův systém by, podle našeho názoru, odradil         spoustu hráčů a nechceme, aby se nás scházelo na turnajích ještě méně než v        Třinci).

19. Ne, nesouhlasíme

20. Ne, nesouhlasíme, chceme ponechat play-off ve stejné podobě jako doposud.

21. Ne, nesouhlasíme

22. Nesouhlasíme. Pokud hráč vyrovná všechny své pohledávky vůči klubu (ze    

           kterého chce přestoupit) nebo hráčům v něm, nevidíme důvod aby nehrál.

23.

a)  Nesouhlasíme.

b)  Nesouhlasíme.

c)  Nesouhlasíme.

d)  Nesouhlasíme.

 

 

Třinecká hokejová liga

1)ano

2)ano

3)ano

5)ano

6)ano

7)ano

11)ano

12)ano

13)ano

16)ano

17)ano

18)ne

19)ne

20)ano

23)a)ano

   b)ano

   c)ne

   d)ne

 

Výsledky hlasování

1.   Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2009/2010 uvedenou v odstavci 6 tohoto dokumentu? Neměl by váš klub případně zájem o uspořádání turnaje 21.11.2009?

 

13 x ANO – Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

1 x NE - Elites

Zájemci o turnaj: Elites, (Pardubice v Plzni)

 

2.  Bude mít váš klub zájem o účast na MS klubů pořádaném pravděpodobně v Liberci?

 

12 x ANO – Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

2 x NE - Hradec, Teplýšovice

 

3.  Rozpočet ČASG.

a)  Souhlasíte s  rozpočtem Asociace navrženým v odstavci 10 tohoto dokumentu?

 

14 x ANO - Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

0 x NE -

 

b)   Jak byste řešili dotaci pro reprezentaci pro ME 2010? Souhlasili byste se snížením startovného na turnajích Českého poháru na úkor vyplácení dotace reprezentaci jak je navrženo v bodě 13.9?

 

2 x ANO - Svitavy, Pardubice

11 x NE - Hradec, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Big Band

1 x Zdržel se - Třinec

 

4.   Bod 13.1. Souhlasíte se snížením startovného na turnajích Českého poháru pro hráče mladší 15 let na polovinu plné výše?

 

10 x ANO - Hradec, Svitavy, Cheb, BSE, Teplýšovice, Benátky, Elites, Kamax, Pardubice, Big Band

3 x NE - Žabka, Příbram, Gladiators

1 x Zdržel se - Třinec

 

5.    Bod 13.2. Souhlasíte se zavedením dvoubodového systému na turnajích pořádaných Asociací?

 

10 x ANO - Hradec, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Třinec

4 x NE - Svitavy, Cheb, Benátky, Big Band

 

6.    Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Michalem Hvižděm a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

 

10 x ANO – Hradec, Svitavy, Žabka, BSE, Teplýšovice, Benátky, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

1 x NE – Elites

3 x Zdržel se - Cheb, Příbram, Kamax

 

7.   Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Petrem Tmějem a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

 

10 x ANO – Hradec, Svitavy, Žabka, BSE, Teplýšovice, Benátky, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

1 x NE – Elites

3 x Zdržel se - Cheb, Příbram, Kamax

 

8.   Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Michala Hviždě a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

 

8 x ANO –  Hradec (roční stopka), Svitavy (3 turnaje stop), Žabka (výbor), BSE (osvěta), Teplýšovice (důtka), Benátky (3 turnaje stop), Gladiators (roční podmínka), Pardubice (8 + 9 - Petr Tměj - podmínečné vyloučení na 1 ČP s odkladem na 3 ČP - první trest, jedna série; Michal Hvižď - vyloučení na 1 ČP - jedna série, ale opakovaný prohřešek proti sportovnímu chování; Láďa Tměj - vyloučení na 1 ČP - první trest, ale dvě série)

2 x NE – Elites, Big Band

4 x Zdržel se - Cheb, Příbram, Kamax, Třinec

 

9.  Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Petra Tměje a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

 

8 x ANO – Hradec (roční stopka), Svitavy (3 turnaje stop), Žabka (výbor), BSE (3 turnaje stop), Teplýšovice (důtka), Benátky (3 turnaje stop – sčítat!), Gladiators (roční podmínka), Pardubice (8 + 9 - Petr Tměj - podmínečné vyloučení na 1 ČP s odkladem na 3 ČP - první trest, jedna série; Michal Hvižď - vyloučení na 1 ČP - jedna série, ale opakovaný prohřešek proti sportovnímu chování; Láďa Tměj - vyloučení na 1 ČP - první trest, ale dvě série)

2 x NE – Elites, Big Band

4 x Zdržel se - Cheb, Příbram, Kamax, Třinec

 

10. Bod 13.4. Souhlasíte s úpravou Organizačního řádu o formulaci dovolující reprezentovat ČR pouze členům Asociace?

 

12 x ANO – Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band

1 x NE - Elites

1 x Zdžel se - Třinec

 

11. Bod 13.5. Souhlasíte s uvedenou změnou Organizačního řádu – tedy s tím, že výbor Asociace jmenuje vedoucího reprezentace a s výčtem jeho povinností a pravomocí?

 

12 x ANO – Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Benátky, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

2 x NE - Příbram, Elites

 

12. Bod 13.6. Souhlasíte s uvedenou změnou Turnajového pořádku omezující zůstatky klubových účtů převáděné do dalších sezón?

 

12 x ANO – Svitavy, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

2 x NE - Hradec, Cheb

 

13. Bod 13.7. Souhlasíte s vyloučením Michala Hviždě z České asociace Stiga Game, o.s.?

 

9 x ANO – Svitavy, Cheb, BSE, Teplýšovice, Benátky, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

5 x NE - Hradec, Žabka, Příbram, Elites, Kamax

 

14. Bod 13.8. Souhlasíte s vyloučením Leoše Hviždě staršího z České asociace Stiga Game, o.s.?

 

7 x ANO – Hradec, Svitavy, Žabka, BSE, Teplýšovice, Gladiators, Big Band

6 x NE - Cheb, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Pardubice

1 x Zdržel se - Třinec

 

15. Body 13.10. a 13.12. a 13.17. Jaký je váš názor na internetovou diskuzi Asociace, která je nyní otevřená všem členům Asociace, kteří o přístup projeví zájem?

a) Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace.

b) Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace, ale navíc zřídit další diskuzi pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

c) Zrušit diskuzi přístupnou všem členům Asociace a nahradit jí diskuzí pouze pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

d) Internetovou diskuzi zrušit a komunikace mezi výborem a kluby by probíhala jen pomocí mailů.

 

4 x a) Svitavy, Cheb, Elites, Pardubice

4 x b) Hradec, Benátky, Kamax, Big Band

1 x c) Teplýšovice

2 x d) Žabka, Gladiators

1 x jiné – BSE

2 x zdržel se - Příbram, Třinec

 

16. Bod 13.11. Souhlasíte se vznikem Unie rozhodčích stolního hokeje Stiga? Pokud ano, můžete rovnou uvést zástupce svého klubu, který by se v případě schválení návrhu stal členem unie – musí jít o hráče znalého pravidel a pravidelně se účastnícího turnajů ČP.

 

12 x ANO – Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, Teplýšovice, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

1 x NE – BSE

1 x Zdržel se -  Příbram

 

17. Bod 13.13. Souhlasíte se změnou podmínek pro účast na MR veteránů, kdy rozhodujícím kritériem by napříště nebylo datum narození, ale pouze ročník?

 

12 x ANO – Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Elites, Pardubice, Big Band, Třinec

2 x NE - Kamax, Gladiators

 

18. Bod 13.14. Souhlasíte s vyzkoušením navrženého hracího systému s názvem Revoluce 2009 na turnaji Českého poháru v Litomyšli 20. února 2010?

 

1 x ANO – Benátky

13 x NE - Hradec, Svitavy, Cheb, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

 

19. Bod 13.15. Souhlasíte s pořádáním nominačních turnajů pro ženy, juniory a veterány namísto současného počítání nominačních tabulek na základě výsledků turnajů Českého poháru? Pokud souhlasíte, pak uveďte kolik nominačních turnajů by se dle vašeho názoru mělo konat.

 

1 x ANO – Cheb

13 x NE - Hradec, Svitavy, Žabka, BSE, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

 

20. Bod 13.16. Souhlasíte se zúžením play-off ve finálové skupině A na turnajích Českého poháru jen pro osm hráčů?

 

8 x ANO – Svitavy, BSE, Teplýšovice, Benátky, Gladiators, Pardubice, Big Band, Třinec

6 x NE - Hradec, Cheb, Žabka, Příbram, Elites, Kamax

 

21. Bod 13.18. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace znamenající zákaz ohlášení hostování mimo přestupní období?

 

7 x ANO – Svitavy, Cheb, Žabka, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Big Band

5 x NE - Hradec, BSE, Elites, Gladiators, Pardubice

2 x Zdržel se - Kamax, Třinec

 

22. Bod 13.19. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace, která na rok zakáže účast na turnajích těm hráčům, kteří odejdou z klubu a neobdrží klubový souhlas?

 

4 x ANO – Svitavy, Žabka, Příbram, Big Band

9 x NE - Hradec, Cheb, BSE, Teplýšovice, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice

1 x Zdržel se - Třinec

 

23. Bod 13.20. Účast cizinců na mistrovství České republiky.

a) Souhlasíte s uzavřením MR jednotlivců? Na MR by se tak nominovalo 44 nejlepších občanů ČR z pořadí Českého poháru.

 

6 x ANO – Cheb, Žabka, Teplýšovice, Benátky, Big Band, Třinec

8 x NE - Hradec, Svitavy, BSE, Příbram, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice

 

b) Souhlasíte s uzavřením MR žen, juniorů a veteránů?

 

8 x ANO – Cheb, Žabka, Teplýšovice, Příbram, Benátky, Gladiators, Big Band, Třinec

6 x NE - Hradec, Svitavy, BSE, Elites, Kamax, Pardubice

 

c) Souhlasíte se zákazem startu zahraničním hráčům v družstvech, ve kterých hraje alespoň jeden občan ČR, v MR družstev?

 

6 x ANO – Hradec, Cheb, Žabka, Teplýšovice, Příbram, Big Band

8 x NE - Svitavy, BSE, Benátky, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Třinec

 

d)   Souhlasíte se zákazem startu zahraničním týmům (tedy týmů, kde na soupisce nebude ani jeden občan ČR) v MR družstev?

 

4 x ANO – Cheb, Teplýšovice, Benátky, Big Band

10 x NE - Hradec, Svitavy, Žabka, BSE, Příbram, Elites, Kamax, Gladiators, Pardubice, Třinec